Archive | September 2018

The First Four Years (Chapter 4)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder A Year of Grace Fall plowing was begun as soon as haying was finished, but the work was too hard for Skip and Barnum to do even with the help of the ponies. Trixy and Fly were small and could not pull with strength. They were intended only […]

Bốn Năm Đầu (Chương 4)

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  NĂM THỨ TƯ ùa thu việc cày đất bắt đầu ngay sau khi chấm dứt việc phơi cỏ khô nhưng công việc quá nặng nhọc cho Skip và Barnum ngay cả khi có sự tiếp sức của hai con ngựa nhỏ. Trixy và Fly có thân hình […]

The First Four Years (Chapter 3)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder The Third Year With the coming of cool weather, Laura proposed moving the cook-stove back into the bed-sitting room, and she could not understand why Manly put it off, until one day when he came from town with a hardcoal heater. It was a beautiful stove, the black […]

Bốn Năm Đầu (Chương 3)

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  NĂM THỨ BA Trước thời tiết lạnh đang tới, Laura đề nghị chuyển bếp lò trở lại gian phòng lớn và cô không hiểu lý do khiến Manly cứ chần chừ cho tới khi anh từ thị trấn về mang theo một chiếc lò đốt than cứng. […]

The First Four Years (Chapter 2)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder The Second Year It was a beautiful day, the twenty-fifth of August, 1886, when Manly and Laura moved to the homestead. “A fine day, as fine as our wedding day just a year ago, and it’s a new start just as that was. And a new home, if […]

Bốn Năm Đầu ( Chương 2)

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  NĂM THỨ HAI Ngày hai mươi lăm tháng Tám năm 1886 thật đẹp trời, khi Manly và Laura di chuyển về ngôi nhà trên đất trại. – Một ngày tuyệt vời, tuyệt vời hệt như ngày mình làm đám cưới vào đúng một năm trước và cũng […]

The First Four Years (Chapter 1)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder The First Year It was a hot afternoon with a strong wind from the south, but out on the Dakota prairie in 1885 no one minded the hot sunshine or the hard winds. They were to be expected: a natural part of life. And so the swiftly trotting […]

Bốn Năm Đầu (Chương 1)

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 1  NĂM THỨ NHẤT Đó là một buổi chiều nóng với một đợt gió nam thổi mạnh, nhưng trên vùng đồng cỏ Dakota, không một ai để tâm đến chuyện nắng nóng và gió mạnh. Tất cả đều đã là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cũng […]

The First Four Years (Prologue)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder Prologue The stars hung luminous and low over the prairie. Their light showed plainly the crests of the rises in the gently rolling land, but left the lower draws and hollows in deeper shadows. A light buggy drawn by a team of quickstepping dark horses passed swiftly over […]

Bốn Năm Đầu

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder PHẦN MỞ ĐẦU Những vì sao lung linh sà thấp trên đồng cỏ. Ánh sao chiếu sáng các mỏm cao trên mặt đất đang nhẹ nhàng gợn sóng nhưng in xuống các trũng sâu những vệt bóng tối. Cỗ xe nhẹ nhàng kéo bởi cặp ngựa chạy nhanh đang […]