Archive | September 7, 2018

The Long Winter (Chaprer 20)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 20 Antelope! There came a sunny day when the loose snow was rolling like drifts of smoke across the frozen white prairie. Pa came hurrying into the house. “There’s a herd of antelope west of town!” he said, as he took his shotgun down from its hooks and […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 20)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 20  SƠN DƯƠNG ồi tới một ngày nắng khi tuyết xốp lấn khắp đồng cỏ đông cứng màu trắng giống như những cụm khói. Bố lật đật trở về nhà. Có một bầy sơn dương ở phía tây thị trấn. Bố nói trong lúc lấy cây súng […]

The Long Winter (Chaprer 19)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 19 Where there’s a Will The hay made a quick, hot fire, but it burned away more swiftly than kindling. Ma kept the stove’s drafts closed and all day long she was feeding the fire. All day long, except when he went through the storm to do the […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 19)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 19  NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ Cỏ khô bắt lửa mau, nóng hực cháy hết còn nhanh hơn sức bắt lửa. Mẹ đóng kín các ô thông gió của lò bếp và suốt ngày giữ cho lửa cháy. Suốt ngày, từ khi lo công việc thường lệ, […]