Archive | March 2018

Anna Karenina ( Part 5 – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 When Levin went upstairs, his wife was sitting near the new silver samovar behind the new tea service, and, having settled old Agafea Mihalovna at a little table with a full cup of tea, was reading a letter from Dolly, with whom they were in continual and frequent correspondence. […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Levin lên gác và thấy vợ đang ngồi đó, cạnh ấm đun trà và bộ ấm chén mới tinh. Nàng bảo vú già Agafia Mikhailovna cầm ly trà ngồi xuống cạnh bàn tròn, rồi đọc thư của Đôly: hai chị em vẫn đều đặn viết thư cho nhau. – […]

Anna Karenina ( Part 5 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 On entering the studio, Mihailov once more scanned his visitors and noted down in his imagination Vronsky’s expression too, and especially his jaws. Although his artistic sense was unceasingly at work collecting materials, although he felt a continually increasing excitement as the moment of criticizing his work drew nearer, […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Vào đến xưởng hoạ, Mikhailov lại liếc nhìn các vị khách một lần nữa và ghi thêm vào tâm trí vẻ mặt Vronxki, đặc biệt là đôi gò má. Trong khi quan năng nghệ thuật làm việc không ngừng, thu thập chất liệu và lòng mỗi lúc một thêm […]

Anna Karenina (Part 5 – Chapter 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 6 When the ceremony of plighting troth was over, the beadle spread before the lectern in the middle of the church a piece of pink silken stuff, the choir sang a complicated and elaborate psalm, in which the bass and tenor sang responses to one another, and the priest turning […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 6 Sau lễ trao nhẫn, một người giúp lễ trải ra giữa nhà thờ, trước chiếc giá sách lễ, một tấm lụa hồng, hội hát cất tiếng hát một bài ca vịnh với lối trình diễn tinh tế, có giọng nam trầm và nam cao xen nhau, và linh mục […]

Anna Karenina (Part 5 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Part 5 Chapter 1 Princess Shtcherbatskaya considered that it was out of the question for the wedding to take place before Lent, just five weeks off, since not half the trousseau could possibly be ready by that time. But she could not but agree with Levin that to fix it for […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Quyển 5 Chương 1 Quận công phu nhân Tsecbaxcaia cho rằng không thể tổ chức lễ cưới trước tuần chay được vì từ nay đến đó còn có năm tuần lễ, giỏi lắm cũng chỉ may xong một nửa số quần áo cưới, nhưng bà đành nghe theo l ý lẽ […]

Anna Karenina (Part 4 – Chapter 21-23)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 21 Before Betsy had time to walk out of the drawing-room, she was met in the doorway by Stepan Arkadyevitch, who had just come from Yeliseev’s, where a consignment of fresh oysters had been received. “Ah! princess! what a delightful meeting!” he began. “I’ve been to see you.” “A meeting […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 21-23)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương  21 Betxi chưa kịp rời phòng khách thì đã chạm trán ở bậc cửa với Xtepan Arcaditr từ cửa hàng Elixêep tới, chả là hiệu này vừa nhận được sò tươi. – A! Quận chúa! Thật là một cuộc gặp gỡ thú vị! Tôi vừa ghé qua nhà bà chị! […]