Archive | March 17, 2018

Anna Karenina (Part Three – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 11 In the middle of July the elder of the village on Levin’s sister’s estate, about fifteen miles from Pokrovskoe, came to Levin to report on how things were going there and on the hay. The chief source of income on his sister’s estate was from the riverside meadows. In […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 11 Khoảng trung tuần tháng bảy, viên xã trưởng làng bà chị Levin ở cách Pocrovxcoie chừng hai mươi vecxtơ, đến báo cho chàng biết về tình hình sản xuất và vụ cắt cỏ. Nguồn lợi tức chủ yếu của khoảng đất này là ở những đồng cỏ ngập lụt […]