Archive | March 13, 2018

Anna Karenina (Part Two – Chapter 26-30)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 26 The external relations of Alexey Alexandrovitch and his wife had remained unchanged. The sole difference lay in the fact that he was more busily occupied than ever. As in former years, at the beginning of the spring he had gone to a foreign watering-place for the sake of his […]

Anna Karenina ( Quyển 2 – Chương 26-30)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 26 Mối quan hệ bề ngoài giữa Alecxei Alecxandrovitr và vợ vẫn giữ nguyên như xưa. Điều duy nhất khác trước là ông ta càng làm việc nhiều hơn. Như những năm trước, ông ra nước ngoài từ đầu xuân, để khôi phục ở suối nước nóng sức khỏe mỗi […]

Anna Karenina (Part Two – Chapter 21-25)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 21 The temporary stable, a wooden shed, had been put up close to the race course, and there his mare was to have been taken the previous day. He had not yet seen her there. During the last few days he had not ridden her out for exercise himself, but […]

Anna Karenina (Quyển 2 – Chương 21-25)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 21 Chuồng ngựa tạm thời là một cái lán bằng ván, dựng ngay cạnh trường đua, và con ngựa của chàng chắc đã được dẫn đến hôm qua. Chàng chưa gặp nó. Mấy hôm nay, chính chàng không cưỡi, mà giao cho huấn luyện viên và chàng hoàn toàn không […]