Archive | March 15, 2018

Anna Karenina (Part Three – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Toistoy PART THREE Chapter 1 Sergey Ivanovitch Koznishev wanted a rest from mental work, and instead of going abroad as he usually did, he came towards the end of May to stay in the country with his brother. In his judgment the best sort of life was a country life. He had […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tóitoy Chương 1 Xergei Ivanovitr Coznusev quyết định tạm nghỉ công việc trí óc; nhưng đáng lẽ ra nước ngoài như thường lệ, thì đến cuối tháng năm ông lại tới nhà Levin. Theo ý ông, không gì tốt bằng sống ở nông thôn. Ông đến nhà em trai để hưởng thụ […]