Archive | March 11, 2018

Anna Karenina (Part Two – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tóitoy Chapter 16 On the way home Levin asked all details of Kitty’s illness and the Shtcherbatskys’ plans, and though he would have been ashamed to admit it, he was pleased at what he heard. He was pleased that there was still hope, and still more pleased that she should be suffering […]

Anna Karenina (Quyển 2 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 16 Trên đường về, Levin hỏi Oblonxki về bệnh tình Kitti cùng dự định của gia đình Serbatxki, và những điều được biết làm chàng khoan khoái, mặc dầu phải hổ thẹn thú nhận như vậy. Khoan khoái vì chàng hãy còn chút hy vọng, và nhất là vì giờ […]