Archive | March 10, 2018

Anna Karenina (Part Two – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 11 That which for Vronsky had been almost a whole year the one absorbing desire of his life, replacing all his old desires; that which for Anna had been an impossible, terrible, and even for that reason more entrancing dream of bliss, that desire had been fulfilled. He stood before […]

Anna Karenina (Quyển 2 – Chương 11-15

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 11 Cái điều ngót một năm trời được coi là ước muốn duy nhất thay thế mọi ước muốn duy nhất thay thế mọi ước muốn khác với Vronxki, cái điều được coi là giấc mơ hạnh phúc không thể có được, khủng khiếp, do đó càng thêm phần cám […]