Archive | October 2018

Dracula (Chapter 11)

Dracula Bram Stoker  Chapter 11 Lucy Westenra’s Diary. 12 September.—How good they all are to me. I quite love that dear Dr. Van Helsing. I wonder why he was so anxious about these flowers. He positively frightened me, he was so fierce. And yet he must have been right, for I feel comfort from them […]

Bá Tước Dracula (Chương 11)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 11 NHẬT KÝ CỦA LUCY WESTENRA Ngày 12 tháng 9. – Mọi người bọn họ đều thật tốt với tôi. Tôi rất mến ông bác sĩ Van Helsing thân thương. Tôi tự hỏi vì sao ông ta lại tỏ ra lo âu về những đóa hoa này. Ông ta […]

Dracula (Chapter 10)

Dracula Bram Stoker Chapter 10 Letter, Dr. Seward to Hon. Arthur Holmwood. “6 September. “My dear Art,— “My news to-day is not so good. Lucy this morning had gone back a bit. There is, however, one good thing which has arisen from it; Mrs. Westenra was naturally anxious concerning Lucy, and has consulted me professionally […]

Bá Tước Dracula (Chương 10)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 10 THƯ CỦA BÁC SĨ SEWARD GỬI HON ARTHUR HOLMWOOD Ngày 6 tháng 9 “Art thân, “Hôm nay tin tức của tớ không được tốt lắm. Sáng nay Lucy lại ốm trở lại. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại một điều tốt. Bà Westenra tất nhiên là quan […]

Dracula (Chapter 9)

Dracula Bram Stoker Chapter 9 Letter, Mina Harker to Lucy Westenra. “Buda-Pesth, 24 August. “My dearest Lucy,— “I know you will be anxious to hear all that has happened since we parted at the railway station at Whitby. Well, my dear, I got to Hull all right, and caught the boat to Hamburg, and then […]

Bá Tước Dracula (Chương 9)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 9 THƯ CỦA MINA HARKER GỬI LUCY WESTENRA Buda-Pesh, ngày 24 tháng 8. “Bạn Lucy thân yêu, “Mình biết bạn đang rất khao khát được nghe những gì đã diễn ra từ khi chúng ta chia tay ở nhà ga xe lửa vùng Whitby. “Thế đấy, bạn thân yêu […]

Dracula (Chapter 8)

Dracula Bram Stoker Chapter 8 MINA MURRAY’S JOURNAL Same day, 11 o’clock p. m.—Oh, but I am tired! If it were not that I had made my diary a duty I should not open it to-night. We had a lovely walk. Lucy, after a while, was in gay spirits, owing, I think, to some dear […]

Bá Tước Dracula (Chương8)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 8 NHẬT KÝ CỦA MINA MURRAY Cùng ngày, 11 giờ đêm. – Ôi, tôi mệt quá! Nếu như mọi việc không đến nỗi nào thì tôi đã khỏi phải mở nhật ký ra như thường lệ nữa. Chúng tôi đã đi đạo rất vui. Lucy, sau một lúc, đã […]

Dracula (Chapter 7)

Dracula Bram Stoker Chapter 7 CUTTING FROM “THE DAILYGRAPH,” 8 AUGUST (Pasted in Mina Murray’s Journal.) From a Correspondent. Whitby. ONE greatest and suddenest storms on record has just been experienced here, with results both strange and unique. The weather had been somewhat sultry, but not to any degree uncommon in the month of August. […]

Bá Tước Dracula (Chương 7)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 7 (ĐƯỢC DÁN TRONG NHẬT KÝ CỦA MINA MURRAY) Theo tin của phóng viên. Whitby. Một trong những cơn bão hung hãn và bất ngờ nhất mà người ta ghi nhận lại được đã diễn ra ở đây, mà kết quả để lại của nó thật lạ lùng và […]