Archive | January 2019

The Prophet (6. Eating and Drinking)

The Prophet Kahlil Gibran 6. Eating and Drinking  Then an old man, a keeper of an inn, said, Speak to us of Eating and Drinking.And he said:Would that you could live on the fragrance of the earth, and like an air plant be sustained by the light.But since you must kill to eat, and rob […]

Nhà Tiên Tri (6. Về sự Ăn và sự Uống)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 6. Về sự Ăn và sự Uống Tiếp đó một ông già, một người chủ quán, hỏi người về sự Ăn và sự Uống. Và người đáp: Mong cho các bạn có thể sống nhờ hương của đất như cái cây trong không trung sống nhờ ánh sáng. Nhưng một […]

The Prophet (5. Giving)

The Prophet Kahlil Gibran 5. Giving Then said a rich man, Speak to us of Giving.And he answered:You give but little when you give of your possessions.It is when you give of yourself that you truly give.For what are your possessions but things you keep and guard for fear you may need them to morrow?And […]

Nhà Tiên Tri (5. Cho)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 5. Cho Tiếp đó một người nhà giàu lên tiếng, “Xin ngài nói với chúng tôi về sự Cho” Người đáp thế này: Khi các bạn cho và cho của cải thì đó là cho còn ít. Chỉ khi nào các bạn cho đi chính mình, khi ấy mới thật […]

The Prophet (4. Children)

The Prophet Kahlil Gibran 4. Children And a woman who held a babe against her bosom said, Speak to us of Children.And he said:Your children are not your children.They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.They come through you but not from you,And though they are with you yet they belong not […]

Nhà Tiên Tri (4. Con cái)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 4. Con cái Thế rồi một người đàn bà ẵm đứa bé trong lòng cất tiếng, “Xin hãy kể cho chúng tôi về Trẻ thơ” Và người nói: Con cái các bạn chẳng của các bạn đâu. Đó là con gái con trai của Sự sống đang khát khao Sự […]

The Prophet (3. Marriage)

The Prophet Kahlil Gibran 3. Marriage Then Almitra spoke again and said, And what of Marriage, master?And he answered saying:You were born together, and together you shall be for evermore.You shall be together when the white wings of death scatter your days.Aye, you shall be together even in the silent memory of God.But let there […]

Nhà Tiên Tri (3. Hôn nhân)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 3. Hôn nhân Thế rồi Almitra lại cất tiếng hỏi, “Vậy thưa thầy, còn về Hôn nhân?” Và người đáp: Các bạn đã cùng nhau sinh ra và các bạn sẽ bên nhau mãi mãi. Các bạn sẽ bên nhau khi đôi cánh trắng tử thần tung đi tan tác […]

The Prophet (2. Love)

The Prophet Kahlil Gibran 2. Love Then said Almitra, Speak to us of Love.And he raised his head and looked upon the people, and there fell a stillness upon them. And with a great voice he said:When love beckons to you, follow him,Though his ways are hard and steep.And When his wings enfold you yield […]

Nhà Tiên Tri (2. Tình yêu)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibra 2. Tình yêu Thế rồi Almitra nói, Xin hãy nói với chúng tôi về Tình yêu. Lúc đó người ngẩng đầu lên nhìn mọi người chăm chăm và tất cả im phăng phắc. Tiếng nói lớn của người cất lên: Khi tình yêu ra dấu cho ta, hãy bước theo. […]