Archive | January 13, 2019

Withering Heights (Chapter 16)

Withering Heights Emily Bronté Chapter 16 ‘These things happened last winter, sir,’ said Mrs. Dean; ‘hardly more than a year ago.  Last winter, I did not think, at another twelve months’ end, I should be amusing a stranger to the family with relating them!  Yet, who knows how long you’ll be a stranger?  You’re too […]

Đồi Gió Hú (Chương 16)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 16: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TRÊN ĐỒNG HOANG Khi Linton nhận được thư báo những tin này, cậu viết thư trả lời rằng vì cha Cathy cấm cô đến thăm Đồi, cho nên cha cậu cũng cấm cậu sang bên Ấp. Theo như những định sẵn thì sang hè […]