Archive | January 28, 2019

Tomorrow

TOMORROW Lu Hsun “Not a sound—what’s wrong with the kid?” A bowl of yellow wine in his hands, Red-nosed Kung jerked his head towards the next house as he spoke. Blue-skinned Ah-wu set down his own bowl and punched the other hard in the back. “Bah …” he growled thickly. “Going sentimental again!” Being so […]

Ngày mai

Ngày mai Lỗ Tấn Phan Khôi dịch Không có tiếng tăm gì hết. – Thằng bé thế nào rồi? Lão Củng mũi đỏ tay nâng chén rượu vàng[1] vừa nói, vừa nhằm bên kia vách bỉu môi. Năm da chàm bèn để chén rượu xuống, ra sức nện một đấm trên sống lưng hắn, ấp […]

An Incident

AN INCIDENT Lu Hsun Six years have slipped by since I came from the country to the capital. During that time I have seen and heard quite enough of so-called affairs of state; but none of them made much impression on me. If asked to define their influence, I can only say they aggravated my […]

Một việc nhỏ

Một việc nhỏ Lỗ Tấn Phan Khôi dịch Tôi từ nhà quê chạy đến kinh thành, thấm thoắt đã qua sáu năm rồi. Trong đó, những việc gọi là việc lớn nước nhà mà mình tai nghe mắt thấy, kể cũng không ít ; song nó đều không để lại một tý dấu vết trong […]

Medicine

MEDICINE Lu Hsun I It was autumn, in the small hours of the morning. The moon had gone down, but the sun had not yet risen, and the sky appeared a sheet of darkling blue. Apart from night-prowlers, all was asleep. Old Chuan suddenly sat up in bed. He struck a match and lit the […]

Thuốc

Thuốc Lỗ Tấn Phan Khôi dịch I Đêm thu hầu sáng, trăng lặn rồi, mặt trời còn chưa mọc, chỉ lưa lại một mảnh trời xanh thẫm ; ngoài những giống đi ăn đêm ra, vật gì cũng đều đang ngủ. Hoa Thuyên già bỗng ngồi dậy, đánh diêm, thắp đèn thếp vấy đầy dầu, trong […]

MY OLD HOME

MY OLD HOME Lu Hsun Braving the bitter cold, I travelled more than seven hundred miles back to the old home I had left over twenty years before. It was late winter. As we drew near my former home the day became overcast and a cold wind blew into the cabin of our boat, while […]

Làng Quê

Làng Quê Lỗ Tấn Phan Khôi dịch Tôi xông pha trong những ngày giá rét, trở về làng quê của tôi, nơi cách xa hơn hai ngàn dặm, biệt đi hơn hai mươi năm. Thời tiết đã là giữa mùa đông ; khi gần đến làng quê, màu trời lại sầm tối, gió lạnh thổi […]