Archive | June 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 30)

Chapter thirty That very night while the Arashinos slept, I wrote to Mother by the light of the tadon burning under the dye vats in the annex. Whether my letter had the proper effect or whether Mother was already prepared to reopen the okiya, I don’t know; but a week later an old woman’s voice […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 30)

CHƯƠNG 30 Ngay đêm đó, trong khi gia đình Arashino đã đi ngủ, tôi viết thư cho Mẹ dưới ánh lửa than “taidon” nấu thuốc nhuộm ở nhà phụ. Tôi không biết có phải do bức thư của tôi mà Mẹ chuẩn bị mở cửa nhà kỹ nữ lại hay không. Nhưng một tuần sau […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 29)

Chapter twenty-nine You may think that because I was a successful young geisha with a I great many admirers, someone else might have stepped forward to I rescue me even if Nobu hadn’t. But a geisha in need is hardly like a jewel dropped on the street, which anyone might be happy to pick up. […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 29)

CHƯƠNG 29 Chắc anh nghĩ rằng nếu ông Nobu không giúp tôi thì cũng có thể có ai đấy cứu tôi, vì tôi là một geisha thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng nàng geisha khi sa chân thất thế không phải như đồ nữ trang rơi ở ngoài đường khiến cho ai thấy […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 28)

Chapter twenty-eight In Japan we refer to the years from the Depression through World War II as kurotani-the valley of darkness, when so many people I lived like children whose heads had slipped beneath the waves. As is often the case, those of us in Gion didn’t suffer quite as badly as others. While most […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 28)

CHƯƠNG 28 Ở Nhật, chúng tôi gọi những năm từ thời đại suy thoái cho đến hết chiến tranh thế giới thứ hai là thời Kuraitani – thời kỳ tối tăm, mọi người sống hụp lặn trong bể khổ. Nhưng chúng tôi ở Gion không khổ như những người khác. Ví dụ, trong lúc hầu […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 27)

Chapter twenty- seven During the summer of that year, 1939, 1 was so busy with engagements, occasional meetings with the General, dance performances, 1/ and the like, that in the morning when I tried to get up from my futon, I often felt like a bucket filled with nails. Usually by midafter-noon I managed to […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 27)

CHƯƠNG 27 Suốt mùa hè năm ây, năm 1939, tôi quá bận rộn với các hợp đồng, các buổi gặp gỡ bất thường với ông Tướng, các buổi trình diễn múa, và nhiều chuyện khác như thế, đến nỗi buổi sáng khi thức dậy tôi cảm thấy mình như một cái xô đầy đinh. Thường […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 26)

Chapter twenty- six During September of that year, while I was still eighteen years old, General Tottori and I drank sake together in a ceremony at the Ichiriki Teahouse. This was the same ceremony I’d first performed with Mameha when she became my older sister, and later with Dr. Crab just before my mizuage. In […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 26)

CHƯƠNG 26 Vào tháng chín năm ấy, khi tôi còn mười tám tuổi, Tướng Tottori và tôi cùng ngồi uống sakê với nhau trong một buổi lễ tại phòng trà Ichiriki. Buổi lễ này giống như buổi lễ lần đầu tiên tôi với Mameha kết tình chị em, và sau này giữa tôi với bác […]