Archive | June 25, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 20)

Chapter twenty Looking back, I can see that this conversation with Mameha marked a shift in my view of the world. Beforehand I’d known nothing about mizuage; I was still a naive girl with little understanding. But afterward I could begin to see what a man like Dr. Crab wanted from all the time and […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 20)

CHƯƠNG 20 Sau này tôi thấy cuộc nói chuyện của tôi với Mameha đã đánh dấu sự chuyển biến của tôi trong quan niệm cuộc đời. Trước đó tôi không biết gì về mizuage hết, tôi vẫn là cô gái thơ ngây, biết việc đời rất ít. Nhưng sau đó tôi biết một người như […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 19)

Chapter nineteen That startling month in which I first came upon the Chairman again-and met Nobu, and Dr. Crab, and Uchida Kosaburo-made me feel something like a pet cricket that has at last escaped its wicker cage. For the first time in ages I could go to bed at night believing I might not always […]

Hồi ức của một Geisha (Chapter 19)

CHƯƠNG 19 Cái tháng mà tôi gặp lại ông Chủ tịch, và gặp ông Nobu, ông bác sĩ Cua, và Uchida Kosaburo, là tháng huy hoàng, khiến tôi có cảm giác mình là con dế nuôi trong lồng mây đã thoát ra ngoài được. Lần đâu tiên trong đời, mỗi đêm khi đi ngủ, tôi […]