Archive | June 16, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 4)

Chapter four   During those first few days in that strange place, I don’t think I could 1 1 have felt worse if I’d lost my arms and legs, rather than my family V and my home. I had no doubt life would never again be the same. All I could think of was my […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 4)

CHƯƠNG 4 Suốt mấy ngày đầu tiên ở ngôi nhà xa lạ này, tôi cứ nghĩ tôi mất tay mất chân mà đừng mất gia đình và nhà cửa, chắc tôi ít đau đớn hơn thế này. Tôi nghĩ chắc đời tôi sẽ không bao giờ được trở lại như trước. Tôi cứ nghĩ đến […]