Archive | June 29, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 28)

Chapter twenty-eight In Japan we refer to the years from the Depression through World War II as kurotani-the valley of darkness, when so many people I lived like children whose heads had slipped beneath the waves. As is often the case, those of us in Gion didn’t suffer quite as badly as others. While most […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 28)

CHƯƠNG 28 Ở Nhật, chúng tôi gọi những năm từ thời đại suy thoái cho đến hết chiến tranh thế giới thứ hai là thời Kuraitani – thời kỳ tối tăm, mọi người sống hụp lặn trong bể khổ. Nhưng chúng tôi ở Gion không khổ như những người khác. Ví dụ, trong lúc hầu […]