Archive | June 1, 2019

The bridges of Madison County (Chapter 9)

PostScript : The Tacoma Nighthawk As I wrote the story of Robert Kincaid and Francesca Johnson, I became more and more intrigued with Kincaid and how little any of us knew about him and his life. Only a few weeks before the book went to the printers, I flew to Seattle and tried again to […]

Những chiếc cầu ở quân Madison (Chương 9)

Tái bút Con ó đêm ở Tacoma Trong thời gian tôi viết về câu chuyện của Robert Kincaid và Francesca Johnson, tôi càng muốn tìm hiểu chi tiết về cuộc đời của Kincaid thì tôi càng ít biết về ông và cuộc sống của ông. Chỉ một vài tuần trước khi cuốn sách này được […]

The bridges of Madison County ( Chapter 8)

A Leffer from Francesca Francesca Johnson died in January of 1989. She was sixty-nine years old at the time of her death. Robert Kincaid would have been seventy-six that year. The cause of death was listed as “natural.” “She just died,” the doctor told Michael and Carolyn. “Actually, we’re a little perplexed. We can find […]

Những chiếc cầu ở quận Madison (Chương 8)

Lá thư của Francesca Francesca chết vào tháng giêng năm 1989, khi đó bà 69 tuổi. Robert Kincaid nếu còn sống thì năm đó đã 75. Người ta chẩn đoán cái chết của bà là ”tự nhiên”. Người bác sĩ bảo Michael và Carolyn: ”Đơn giản là bà chỉ ra đi. Tuy vậy chúng tôi […]

The bridges of Madison County (Chapter 7)

Ashes Night had come to Madison County. It was 1987, her sixty-seventh birthday . Francesca had been lying on her bed for two hours. She could see and touch and smell and hear all of it from twenty-two years ago. She had remembered, then remembered again. The image of those red taillights moving west along […]

Những chiếc cầu ở quận Madison (Chương 7)

Tro tàn Đêm đã phủ xuống quận Madison. Sinh nhật lần thứ 67, năm 1987. Từ hai tiếng đồng hồ, Francesca vẫn nằm dài trên giường, bà vẫn có thể thấy, sờ hay cảm thấy tất cả những gì bà trải qua hai mươi hai năm về trước. Bà còn nhớ, nhớ mãi. Hình ảnh […]

The bridges of Madison County (Chapter 6)

The Highway and the Peregrine Robert Kincaid gave up photograpby for the next few days. And except for the necessary chores, which she minimized, Francesca Johnson gave up farm life. The two of them spent all their time together, either talking or making love. Twice,when she asked, he played the guitar and sang for her […]

Những chiếc cầu ở quận Madison (Chương 6)

Con đường và người lữ hành Những ngày sau đó, Robert Kincaid bỏ luôn chuyện đi chụp ảnh. Phần Francesca, bà cũng bỏ luôn công việc trang trại, ngoại trừ những công việc tối thiểu bà phải làm. Họ dùng tất cả thời gian để ở bên nhau, nói chuyện và làm tình. Hai lần, […]

The Bridge Of Madison County (Chapter 5)

Room to Dance Again On that Tuesday evening in August of 1965, Robert Kincaid looked steadily at Francesca Johnson. She looked back in kind. From ten feet apart they were locked in to one another,solidly,intimately,and inextricably. The telephone rang. Still looking at him, she did not move on the first ring, or the second. In […]

Những chiếc cầu ở quận Madison (Chương 5)

CHƯƠNG 5 MỘT KHÔNG GIAN NƠI ĐÓ NGƯỜI TA LẠI NHẢY MÚA Tối thứ ba, tháng Tám 1965, Robert Kincaid đăm đăm nhìn Francesca Johnson. Bà nhìn trả lại ông. Cách nhau ba mét qua chiếc bàn mi-ca trong nhà bếp, họ đã ràng buộc với nhau một cách thâm sâu toàn vẹn và mãi […]