Archive | June 27, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 25)

Chapter twenty-five Mameha may already have won her bet with Mother, but she still had quite a stake in my future. So during the next few years she worked to make my face familiar to all her best customers, and to the other geisha in Gion as well. We were still emerging from the Depression […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 25)

CHƯƠNG 25 Mameha có thể đã thắng cá với Mẹ, nhưng cô ấy vẫn còn trận cá cược về tương lai của tôi. Cho nên trong suốt mấy năm tiếp theo, cô ấy đã làm cho khuôn mặt của tôi quen thuộc với tất cả các khách hàng ngon lành nhất của cô ấy, và […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 24)

Chapter twenty-four Then Mameha returned to town the following day and learned that Mother had decided to adopt me, she didn’t seem as pleased as I would have expected. She nodded and looked satisfied, to be sure; but she didn’t smile. I asked if things hadn’t turned out exactly as she’d hoped. “Oh, no, the […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 24)

CHƯƠNG 24 Ngày hôm sau khi Mameha về lại thành phố, nghe chuyện Mẹ nhận tôi làm con nuôi, cô ấy không có vẻ vui mừng như tôi mong đợi. Cô ấy gật đầu với vẻ hài lòng, đương nhiên, nhưng không cười. Tôi hỏi công việc như thể không như ý cô ấy mong […]