Archive | July 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2525-2560)

Truyện Kiều (Câu 2525-2560) Nguyễn Du 2525.Trong hào, ngoài lũy tan hoang,Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi.Trong vòng tên đá bời bời,Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ!Khóc rằng: “Trí dũng có thừa, 2530.Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này!Mặt nào trông thấy nhau đây?Thà liều sống chết một ngày với […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2490-2525)

Truyện Kiều (Câu 2490-2525) Nguyễn Du 2490.Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu.Bình thành công đức bấy lâu,Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao.Ngẫm từ khởi việc binh đao,Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu. 2495.Làm chi để tiếng về sau,Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào!Sao bằng lộc trọng quyền […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2455-2490)

Truyện Kiều (Câu 2455-2490) Nguyễn Du 2455.Biết Từ là đấng anh hùng,Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.Đóng quân làm chước chiêu an,Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.Lại riêng một lễ với nàng, 2460.Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân.Tin vào gửi trước trung quân,Từ công riêng hãy mười phân hồ […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2420-2455)

Truyện Kiều ( Câu 2420-2455) Nguyễn Du 2420.Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.Tạ ân lạy trước Từ công:“Chút thân bồ liễu nào mong có rày!Trộm nhờ sấm sét ra tay,Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi. 2425.Khắc xương, ghi dạ xiết chi,Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!”Từ rằng: “Quốc sĩ […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2385-2420)

Truyện Kiều (Câu 2385-2420) Nguyễn Du 2385.Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,Các tên tội ấy đáng tình còn sao?”Lệnh quân truyền xuống nội đao,Thề sao thì lại cứ sao gia hình,Máu rơi thịt nát tan tành, 2390.Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.Cho hay muôn sự tại trời,Phụ người, chẳng bõ khi người phụ […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2350-2385)

Truyện Kiều (Câu 2350-2385) Nguyễn Du 2350.Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui.Nàng rằng: “Xin hãy rốn ngồi,Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!”.Kíp truyền chư tướng hiến phù,Lại đem các tích phạm tù hậu tra. 2355.Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra,Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư.Thoạt trông nàng đã chào […]

Truyện Kiều – (Verses 2315-2350)

Truyện Kiều (Câu 2315-2350) Nguyễn Du 2315.Trướng hùm mở giữa trung quân,Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi.Tiên nghiêm trống chửa dứt hồiĐiểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên.Từ rằng: “Ân oán hai bên, 2320.Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh”.Nàng rằng: “Nhờ cậy uy linh,Hãy xin báo đáp ân tình cho […]

Truyện Kiều -The Tale of Kieu (Verses 2280-2315)

Truyện Kiều (Câu 2280-2315) Nguyễn Du 2280.Cũng may dây cát được nhờ bóng câyĐến bây giờ mới thấy đây,Mà lòng đã chắc những ngày một hai”.Cùng nhau trông mặt cả cười,Dan tay về chốn trướng mai tự tình. 2285.Tiệc bày thưởng tướng khao binh,Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân.Vinh hoa bõ lúc phong […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2245-2280)

Truyện Kiều (Câu 2245-2280) Nguyễn Du 2245.Tấc lòng cố quốc tha nhang,Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.Đêm ngày luống những âm thầm, 2250.Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương,Ngất trời sát khí mơ màng,Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2210-2245)

Truyện Kiều (Câu 2210-2245) Nguyễn Du 2210.Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên.Trai anh hùng, gái thuyền quyên,Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.Nửa năm hương lửa đương nồng,Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương. 2215.Trông vời trời bể mênh mang,Thanh gươm, yên ngựa lên đàng thẳng rong.Nàng rằng: “Phận gái chữ […]