Archive | July 30, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2525-2560)

Truyện Kiều (Câu 2525-2560) Nguyễn Du 2525.Trong hào, ngoài lũy tan hoang,Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi.Trong vòng tên đá bời bời,Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ!Khóc rằng: “Trí dũng có thừa, 2530.Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này!Mặt nào trông thấy nhau đây?Thà liều sống chết một ngày với […]