Archive | July 26, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2490-2525)

Truyện Kiều (Câu 2490-2525) Nguyễn Du 2490.Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu.Bình thành công đức bấy lâu,Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao.Ngẫm từ khởi việc binh đao,Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu. 2495.Làm chi để tiếng về sau,Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào!Sao bằng lộc trọng quyền […]