Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2420-2455)

Truyện Kiều ( Câu 2420-2455)

Nguyễn Du

2420.
Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.
Tạ ân lạy trước Từ công:
“Chút thân bồ liễu nào mong có rày!
Trộm nhờ sấm sét ra tay,
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi.

2425.
Khắc xương, ghi dạ xiết chi,
Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!”
Từ rằng: “Quốc sĩ xưa nay,
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Anh hùng tiếng đã gọi rằng,

2430.
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Huống chi việc cũng việc nhà,
Lựa là thâm tạ mới là tri ân.
Xót nàng còn chút song thân,
Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa.

2435.
Sao cho muôn dặm một nhà,
Cho người thấy mặt là ta cam lòng”.
Vội truyền sửa tiệc quân trung,
Muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan.
Thừa cơ trúc chẻ ngói tan,

2440.
Binh uy từ đấy sấm ran trong ngoài.
Triều đình riêng một góc trời,
Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà.
Đòi cơn gió quét mưa sa,
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam.

2445.
Phong trần mài một lưỡi gươm,
Những phường giá áo túi cơm sá gì!
Nghênh ngang một cõi biên thùy,
Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương!
Trước cờ ai dám tranh cường,

2450.
Năm năm hùng cứ một phương hải tần.
Có quan tổng đốc trọng thần,
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài.
Đẩy xe, vâng chỉ đặc sai,
Tiện nghi, bát tiễu việc ngoài đổng nhung.

(English Version)

The Tale of Kieu ( Verses 2420-2455)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2420.
And the sea of unrighteousness has calmed a little in her heart.
She knelt down to give thanks to Lord Tu:
“This weak reed could still be alive today.
If I hadn’t called upon your power of lightning.
My heart seems to be relieved of a burden.

2425.
I engraved your favors onto my flesh and bones.
It’s hard for the rest of my life to give you back your good deeds”.
Tu said, “From the old days to the present, a great man.
Hard to find your soul mate in one day.
A man who was known as a hero,

2430.
How does he turn away when he sees an unjust act?
Moreover, your family matters are also mine.
Instead, you don’t have to show a lot of gratitude.
I regret that you still have your parents,
And for so long you must remain near Viet far from them in Tan.

2435. May the two of you come together under one roof,
And when you meet, I will be delighted”.
Then he ordered a special feast for all his troops,
To celebrate the injustice of Kieu completely erased.
Benefitting from the victorious army, Tu Hai fought and easily vanquished,

2440. Since then, the army of Tu Hai has grumbled everywhere.
He established his court in his own corner,
Composed of two faculties of literature and martial arts and he ruled half the country like a king.
Several times like the wind and the beating rain,
His army burst into the five southern districts.

2445.
In a turbulent life, Tu Hai sharpened a sword to carry on his career.
Regardless of the worthless and insignificant profiteers.
He swaggered and proclaimed himself lord of a border region.
And conferred vassals for the mandarins to govern the districts.
Nobody dared to stand in front of their flag to contest.

2450.
Over the past five years, he has maintained and controlled coastal lands.
There was an eminent provincial governor,
Lord Ho Ton Hien, who was a talented statesman.
He obeyed a special decree of the king,
To be responsible for the repression of the rebellion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: