Archive | July 7, 2021

Truyện Kiều -The Tale of Kieu (Verses 2280-2315)

Truyện Kiều (Câu 2280-2315) Nguyễn Du 2280.Cũng may dây cát được nhờ bóng câyĐến bây giờ mới thấy đây,Mà lòng đã chắc những ngày một hai”.Cùng nhau trông mặt cả cười,Dan tay về chốn trướng mai tự tình. 2285.Tiệc bày thưởng tướng khao binh,Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân.Vinh hoa bõ lúc phong […]