Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2455-2490)

Truyện Kiều (Câu 2455-2490)

Nguyễn Du

2455.
Biết Từ là đấng anh hùng,
Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.
Đóng quân làm chước chiêu an,
Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.
Lại riêng một lễ với nàng,

2460.
Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân.
Tin vào gửi trước trung quân,
Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ.
Một tay gây dựng cơ đồ,
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành!

2465.
Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu?
Áo xiêm trói buộc lấy nhau,
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?
Sao bằng riêng một biên thùy,

2470.
Sức này đã dễ làm gì được nhau?
Chọc trời, quấy nước mặc dầu…
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?
Nàng thì thật dạ tin người,
Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu.

2475.
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo,
Đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân.
Bằng nay chịu tiếng vương thần,
Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì!
Công tư vẹn cả hai bề,

2480.
Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.
Cũng ngôi mệnh phụ đường đường,
Nở nang mày mặt. rỡ ràng mẹ cha.
Trên vì nước, dưới vì nhà,
Một là đắc hiếu, hai là đắc trung.

2485.
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,
E dè sóng đập, hãi hùng sóng xa.
Nhân khi bàn bạc gần xa,
Thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào.
Rằng: “Ơn Thánh đế quốc dồi dào,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2455-2490)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2455.
He was already aware that Lord Tu was a hero,
And Kieu also participated in all military planning.
He encamped with his army and pretended to ask for the armistice.
And sending envoys with pearls and gems convinced them to surrender.
There were special presents for Kieu as well,

2460. Two serving maids and thousands of pounds of gold and jade.
As news of this offer reached its headquarters,
Lord Tu also doubted completely in his own mind.
My two hands built this territory,
Where I wandered across the So Sea and the Ngo River.

2465. If I bind myself up and surrender before the court.
What is my fate as a subject of surrender?
I will be bound by the dress code and the Mandarin degree.
Why would I bow to the title of duke and marquess?
Whereas I have my own domination of a border region?

2470. With the power I have, who can resist me or do something to me?
I can move heaven and earth at my free will,
And dominate the perch without being afraid of anyone.
But Kieu trusted people too much,
She was also emotionally involved in great gifts and words.

2475. She believed that her own was a weed floating on the water.
The situation had been adrift and in difficulty for years.
Tu Hai should submit to be a vassal in the court.
Let his path of glory be easy and without hindrance,
And let public and private affairs be fulfilled for both sides.

2480. Gradually, she can make her way home soon.
After that, Kieu will become the wife of a Mandarin.
They will be respected and their parents will be proud and honored.
What she will do is first for the country, then for her family.
She shall accomplish both filial piety and loyalty to the king.

2485. Isn’t that better than being a skiff floating in the middle of the stream?
And being afraid of the waves and the rushing water all the time?
At the time of taking counsel together far and near,
She took the opportunity to consider the pros and cons with him.
Kieu said, “The Emperor’s merits in the course of the years,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: