Archive | July 14, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2350-2385)

Truyện Kiều (Câu 2350-2385) Nguyễn Du 2350.Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui.Nàng rằng: “Xin hãy rốn ngồi,Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!”.Kíp truyền chư tướng hiến phù,Lại đem các tích phạm tù hậu tra. 2355.Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra,Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư.Thoạt trông nàng đã chào […]