Archive | July 12, 2021

Truyện Kiều – (Verses 2315-2350)

Truyện Kiều (Câu 2315-2350) Nguyễn Du 2315.Trướng hùm mở giữa trung quân,Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi.Tiên nghiêm trống chửa dứt hồiĐiểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên.Từ rằng: “Ân oán hai bên, 2320.Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh”.Nàng rằng: “Nhờ cậy uy linh,Hãy xin báo đáp ân tình cho […]