Archive | July 23, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2455-2490)

Truyện Kiều (Câu 2455-2490) Nguyễn Du 2455.Biết Từ là đấng anh hùng,Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.Đóng quân làm chước chiêu an,Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.Lại riêng một lễ với nàng, 2460.Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân.Tin vào gửi trước trung quân,Từ công riêng hãy mười phân hồ […]