Archive | December 2018

The Old Man And The Sea (Chapter 4)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter4 “It was noon when I hooked him,” he said. “And I have never seen him.” He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked the fish and it was cutting his forehead. He was thirsty too and he got down on […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 4)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway  CHƯƠNG 4 Mình  câu được nó vào quãng trưa”, lão nói.“Nhưng mình chưa được nhìn thấy nó”. Lão đã đẩy chiếc mũ rơm sụp mạnh xuống đầu trước lúc câu được con cá, cái mũ cứa đau trán lão. Lão cũng khát nước bèn quì gối xuống, cẩn […]

The Old Man And The Sea (Chapter 3)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway He shipped his oars and brought a small line from under the bow. It had a wire leader and a medium-sized hook and he baited it with one of the sardines. He let it go over the side and then made it fast to a ring bolt […]

My Old Man

My Old Man by Ernest Hemingway My Old Man was published in Hemingway’s collection, Three Stories and Ten Poems(1923). I guess looking at it now my old man was cut out for a fat guy, one of those regular little roly fat guys you see around, but he sure never got that way, except a little toward the […]

Ngư Ông và Biển Cả (Chương 3)

Ngư Ông và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 8 Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình, lão móc mồi bằng một con mòi. Lão buông câu qua mạn thuyền rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái. […]

The Old Man and The Sea (Chapter 2)

The Old Man and The Sea Ernest Hemingway Chapter 2 He used to come to the Terrace sometimes too in the older days. But he was rough and harsh-spoken and difficult when he was drinking. His mind was on horses as well as baseball. At least he carried lists of horses at all times in […]