Archive | December 9, 2018

The Old Man And The Sea (Chapter 4)

The Old Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter4 “It was noon when I hooked him,” he said. “And I have never seen him.” He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked the fish and it was cutting his forehead. He was thirsty too and he got down on […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 4)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway  CHƯƠNG 4 Mình  câu được nó vào quãng trưa”, lão nói.“Nhưng mình chưa được nhìn thấy nó”. Lão đã đẩy chiếc mũ rơm sụp mạnh xuống đầu trước lúc câu được con cá, cái mũ cứa đau trán lão. Lão cũng khát nước bèn quì gối xuống, cẩn […]