Archive | December 21, 2018

The Old Màn And The Sea (Chapter 10)

The Old Màn And The Sea Ernest Hemingway Chapter 10) You think too much, old man,” he said aloud. But you enjoyed killing the dentuso, he thought. He lives on the live fish as you do. He is not a scavenger nor just a moving appetite as some sharks are. He is beautiful and noble and […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 10)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 10 Mình đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lão nghĩ. Vận may là thứ đến với vô vàn dáng vẻ, ai có thể nhận diện ra nó… Dẫu sao thì mình sẽ nhận một ít trong bất cứ hình thức nào và trả bất kỳ giá nào mà […]

The Man And The Sea (Chapter 9)

The Man And The Sea Ernest Hemingway CHƯƠNG 9 “Mày nghĩ quá nhiều, lão già ạ”, lão nói lớn. Nhưng mày hả dạ khi giết con dentuso, lão nghĩ. Nó sống bằng những con cá sống như mày. Nó không phải là loài vật tìm thịt thối để ăn và cũng không phải là cái […]

The Man And The Sea (Chapter 8)

The Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 8 Twice more it was the same on the turns. I do not know, the old man thought. He had been on the point of feeling himself go each time. I do not know. But I will try it once more. He tried it once more and […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 8)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 8 Con cá điềm nhiên lượn thêm hai vòng nữa. Mình không biết, ông lão nghĩ. Lão có cảm giác như lão có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết. Nhưng mình sẽ cố thêm lần nữa. Lão cố thêm lần nữa và […]

The Man And The Sea (Chapter 7)

The Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 7 He held the line tight in his right hand and then pushed his thigh against his right hand as he leaned all his weight against the wood of the bow. Then he passed the line a little lower on his shoulders and braced his left hand […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 7)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 7 Bàn tay phải nắm chặt sợi dây, đùi lão kẹp lấy bàn tay khi lão dồn hết sức nặng tựa vào mạn thuyền. Rồi lão đẩy sợi dây trên lưng xuống thấp một tí và quàng tay trái qua giữ lấy. Tay phải của mình có […]

The Man And The Sea (Chapter 6)

The Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 6 As the sun set he remembered, to give himself more confidence, the time in the tavern at Casablanca when he had played the hand game with the great negro from Cienfuegos who was the strongest man on the docks. They had gone one day and one […]

Ngư Ông Và Biển Cả (Chương 6)

Ngư Ông Và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 6 Khi mặt trời lặn, lão hồi tưởng, để tự củng cố thêm niềm tin, về cái hôm ở quán rượu tại Casablanca khi lão chơi vật tay với anh chàng da đen lực lưỡng quê ở Cienfuegos, người được xem là khỏe nhất ở cảng ấy. […]

The Man And The Sea (Chapter 5)

The Man And The Sea Ernest Hemingway Chapter 5 Come on, he thought and looked down into the dark water at the slant of the line. Eat it now and it will strengthen the hand. It is not the hand’s fault and you have been many hours with the fish. But you can stay with […]