Archive | December 3, 2018

Ngư Ông và Biển Cả (Chương 3)

Ngư Ông và Biển Cả Ernest Hemingway CHƯƠNG 8 Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình, lão móc mồi bằng một con mòi. Lão buông câu qua mạn thuyền rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái. […]

The Old Man and The Sea (Chapter 2)

The Old Man and The Sea Ernest Hemingway Chapter 2 He used to come to the Terrace sometimes too in the older days. But he was rough and harsh-spoken and difficult when he was drinking. His mind was on horses as well as baseball. At least he carried lists of horses at all times in […]