Archive | July 16, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2385-2420)

Truyện Kiều (Câu 2385-2420) Nguyễn Du 2385.Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,Các tên tội ấy đáng tình còn sao?”Lệnh quân truyền xuống nội đao,Thề sao thì lại cứ sao gia hình,Máu rơi thịt nát tan tành, 2390.Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.Cho hay muôn sự tại trời,Phụ người, chẳng bõ khi người phụ […]