Archive | July 2, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2210-2245)

Truyện Kiều (Câu 2210-2245) Nguyễn Du 2210.Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên.Trai anh hùng, gái thuyền quyên,Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.Nửa năm hương lửa đương nồng,Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương. 2215.Trông vời trời bể mênh mang,Thanh gươm, yên ngựa lên đàng thẳng rong.Nàng rằng: “Phận gái chữ […]