Archive | July 5, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2245-2280)

Truyện Kiều (Câu 2245-2280) Nguyễn Du 2245.Tấc lòng cố quốc tha nhang,Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.Đêm ngày luống những âm thầm, 2250.Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương,Ngất trời sát khí mơ màng,Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp […]