Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2385-2420)

Truyện Kiều (Câu 2385-2420)

Nguyễn Du

2385.
Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,
Các tên tội ấy đáng tình còn sao?”
Lệnh quân truyền xuống nội đao,
Thề sao thì lại cứ sao gia hình,
Máu rơi thịt nát tan tành,

2390.
Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.
Cho hay muôn sự tại trời,
Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta!
Mấy người bạc ác tinh ma,
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.

2395.
Ba quân đông mặt pháp trường,
Thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi.
Việc nàng báo phục vừa rồi,
Giác Duyên vội đã gửi lời từ quy.
Nàng rằng: “Thiên tải nhất thì,

2400.
Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn.
Rồi đây bèo hợp mây tan,
Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu?”
Sư rằng: “Cũng chẳng mấy lâu,
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.

2405.
Nhớ ngày hành cước phương xa,
Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên tri.
Bảo cho hội hợp chi kỳ,
Năm nay là một, nữa thì năm năm:
Mới hay tiền định chẳng lầm,

2410.
Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau.
Còn nhiều ân ái với nhau,
Cơ duyên nào đã hết đâu? Vội gì!”
Nàng rằng: “Tiền định tiên tri,
Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai.

2415.
Họa bao giờ có gặp người,
Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân”.
Giác Duyên vâng dặn ân cần,
Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài.
Nàng từ ân oán rạch ròi,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2385-2420)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2385.
And finally Dame Tu and Ma Giam Sinh,
These criminals deserve punishment”.
The Lord Tu’s command has been given to the executioner,
And these penalties shall be properly executed.
Then the blood gushed and the flesh was shattered,

2390.
Everybody was terrified out of their wits at this scene.
In conclusion, everything has been set up by heaven,
Betray the people and be assured that one day we will be betrayed.
Those who have done evil and deceptive things
Will reap the rightful consequences of their deeds.

2395. All the soldiers were crowded at the scene of the execution,
And watched the whole affair in broad daylight.
After Kieu had taken revenge,
Giac Duyen immediately separated and returned home.
Kieu said: “This is only one in a thousand years,

2400. I want our old friends to come over and talk to each other.
At some point, like duckweed and clouds, we will drift and disperse,
So how do we track down unsure cranes and scattered clouds?”.
Giac Duyen answered straight away: “Oh, no, we will not have to wait longer,
More than five years, we will see each other again.

2405. I well recalled that when I was a distant pilgrim,
I once met a nun by the name of Tam Hop.
She predicted that our reunion,
Will take place this year as well as over the next five years.
As a matter of fact, her prophecy did not miss the mark.

2410. Once that first thing has been proven true, it will be proven again.
We still have so much love to keep us together,
Our karma is not over yet, thus why are you in a hurry? ”.
Kieu said, “She can prophesy the predestination of creation,
Consequently, what she has taught will not be false.

2415. If you have an opportunity to meet her again,
Please ask her to tell me my future is yet to come”.
Giac Duyen obtained the request of Kieu wholeheartedly,
Then she pronounced a farewell and left immediately.
Ever since favors and hostilities were clearly poured out,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: