Truyện Kiều – (Verses 2315-2350)

Truyện Kiều (Câu 2315-2350)

Nguyễn Du

2315.
Trướng hùm mở giữa trung quân,
Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi.
Tiên nghiêm trống chửa dứt hồi
Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên.
Từ rằng: “Ân oán hai bên,

2320.
Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh”.
Nàng rằng: “Nhờ cậy uy linh,
Hãy xin báo đáp ân tình cho phu.
Báo ân rồi sẽ trả thù”.
Từ rằng: “Việc ấy phó cho mặc nàng”.

2325.
Cho gươm mời đến Thúc lang,
Mặt như chàm đổ, mình nhường giẽ run.
Nàng rằng: “Nghĩa trọng nghìn non,
Lâm Truy người cũ, chàng còn nhớ không?
Sâm Thương chẳng vẹn chữ “tòng”,

2330.
Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?
Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân,
Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là!
Vợ chàng quỷ quái tinh ma,
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau!

2335.
Kiến bò miệng chén chưa lâu,
Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa”.
Thúc Sinh trông mặt bấy giờ,
Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm.
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm,

2340.
Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai.
Mụ già, sư trưởng thứ hai,
Thoắt đưa đến trước vội mời lên trên
Dắt tay mở mặt cho nhìn:
“Hoa Nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi.

2345.
Nhớ khi lỡ bước sẩy vời,
Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương.
Nghìn vàng gọi chút lễ thường,
Mà lòng Phiếu mẫu mấy vàng cho cân?”
Hai người, trông mặt tần ngần,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2315-2350)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2315.
In the midst of the tiger-skin tent, the siege of the Lord was lifted,
Tu Hai and his lady sat side by side in the center.
When the first drum round was not yet finished,
The captives were required to stand by the gate.
Tu said, “In relation to your favors and enmities,

2320. The power of justice lies wholly in your hands”.
She said: “I will resort to your power,
Let me repay the favor appropriately.
I have to reward my patron before I seek revenge”.
Tu said: “All of these matters are absolutely up to you”.

2325. Tu Hai sent a swordsman to invite young Thuc.
Thuc’s countenance was as pale as indigo and his body trembled like a magpie struck by an arrow.
She said: “Gratitude is always as heavy as the mountains.
Remember me, who’s your former wife at Lam Truy?
As the rising and setting of the sun and the stars, we can barely be united.

2330.
Whose fault is this? But I never betrayed your tender heart.
A hundred rolls of brocade and a thousand pounds of silver,
Not to repay you, just to prove my gratitude.
Your wife is wicked and skilled, But this time she meets her equal rival.

2335. The ants will not crawl longer in the cup,
Her deep-laid scheme shall reap its fit reward”.
Now the young Thuc‘s face Was drenched in sweat like rain.
His own sentiment was half frightened half joyful,

2340. He was fearful for his wife and secretly rejoiced for Kieu herself.
This is followed by the old housekeeper and the nun.
They were soon taken to the siege of honor,
Then, holding their hands, she took off her veil:
“Flower Slave and Trac Tuyen are both me,

2345. I still remember when I was in difficulty and fell into disgrace,
Even the golden hill can barely make up for your love.
One thousand ounces of gold, but just a little present.
In fact, no gold can equal your affectionate hearts”.
The two women appeared astounded and at a loss,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: