Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2525-2560)

Truyện Kiều (Câu 2525-2560)

Nguyễn Du

2525.
Trong hào, ngoài lũy tan hoang,
Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi.
Trong vòng tên đá bời bời,
Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ!
Khóc rằng: “Trí dũng có thừa,

2530.
Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này!
Mặt nào trông thấy nhau đây?
Thà liều sống chết một ngày với nhau!”
Dòng thu như giội cơn sầu,
Dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên.

2535.
Lạ thay oan khí tương triền!
Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra.
Quan quân kẻ lại người qua,
Xót nàng khẽ lại vực ra dần dần.
Đem vào đến trước trung quân,

2540.
Hồ công thấy mặt ân cần hỏi han.
Rằng: “Nàng chút phận hồng nhan,
Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương!
Đã hay thành toán miếu đường,
Giúp công cũng có lời nàng mới nên.

2545.
Bây giờ sự đã vẹn tuyền,
Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào?”
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào,
Ngập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng.
Rằng: “Từ là đấng anh hùng,

2550.
Dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi!
Tin tôi nên quá nghe lời,
Đem thân bách chiến làm tôi triều đình.
Ngỡ là phu quý phụ vinh,
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!

2555.
Năm năm trời bể ngang tàng,
Dẫn mình đi bỏ chiến trường như không.
Khéo khuyên kể lấy làm công,
Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu!
Xét mình công ít tội nhiều,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2525-2560)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2525.
All the ramparts have been demolished inside and out.
The rebels had just taken her to the place,
Where she could see in the middle of stones and arrows.
Tu was standing there by himself magnificently beneath the sky.
She cried out, “You have a strong heart and a brilliant brain,

2530.
But you took my advice and you ended up with it.
How am I supposed to put up with looking at your face?
I would rather die with you on the same day”.
Then all her sadness welled up in tears.
When she had finished speaking, she threw herself on the ground.

2535. Oh, what a strange relationship between two unjust souls!
At the time of her collapse, his body also keeled and fell beside her.
A few soldiers in the vicinity, then arrived, took pity on her,
And helped her to return to normality.
They carried her to their headquarters,

2540. Lord Ho saw her and showed her concern,
He said, “What a pathetic and fragile woman you are!
You have come upon a mutiny with great suffering.
Although the victory was due to the scheme of the Court.
Your words contributed to the success of our plan and strategy as well.

2545. Now all that we have arranged has been done absolutely perfectly.
What kind of favor would you like to receive?
The bitter tears of Kieu flowed like a stream of jade.
She expressed with hesitation the sentiments of her heart.
She said, “Tu himself is indeed a hero.

2550.
He wandered beneath the sky and into the sea.
For trusting me too much, he followed my advice.
He renounced unbeatable exploits and became a subject of the king.
I thought he would be a vassal and his wife would occupy a dignified position in court.
Nobody expected that his flesh and blood would turn to dust in a moment.

2555. For five years he was free and unbound everywhere.
He walked away from the battlefield easily enough.
My words to him now turn into merit.
The more you praise me, the more pain I endure.
I look upon myself more as a fault than an achievement,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: