Archive | June 21, 2019

Hồi ức của một Geisha (Chương 14)

CHƯƠNG 14 Tôi đã nghe nói tuần lễ để cô geisha tập sự chuẩn bị làm lễ nhập môn giống như thời gian khi con sâu biến thành con bướm. Lời ví von nghe thật hay nhưng tôi không hiểu tại sao người ta lại ví như thế. Bởi con sâu bướm chỉ việc làm […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 13)

Chapter thirteen During the spring of 1934, after I’d been in training for more than two 1 1 years, Hatsumomo and Mother decided that the time had come for 1/ Pumpkin to make her debut as an apprentice geisha. Of course, no one told me anything about it, since Pumpkin was on orders not to […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 13)

CHƯƠNG 13 S Suốt mùa xuân năm 1934, sau khi tôi đã luyện tập được hai năm, Hatsumono và Mẹ quyết định đã đến lúc cho Bí Ngô làm lễ chính thức trở thành geisha tập sự. Dĩ nhiên không ai nói cho tôi biết chuyện ấy, vì Bí Ngô đã được lệnh không được […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 12)

Chapter twelve The very next afternoon Mameha summoned me to her apartment. This time she was seated at the table waiting for me when the maid slid open the door. I was careful to bow properly before coming into the room and then to cross to the table and bow again. “Mameha-san, I don’t know […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 12)

CHƯƠNG 12 Ngay chiều hôm sau Mameha gọi tôi đến nhà cô ta. Lần này cô ngồi sẵn ở bàn đợi tôi khi chị hầu mở cửa. Tôi cẩn thận cúi chào nghiêm túc trước khi vào và đến ngồi ở bàn, cúi đầu xuống. – Thưa cô Mameha, em không biết cái gì dẫn […]