Archive | June 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 25)

Chapter twenty-five Mameha may already have won her bet with Mother, but she still had quite a stake in my future. So during the next few years she worked to make my face familiar to all her best customers, and to the other geisha in Gion as well. We were still emerging from the Depression […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 25)

CHƯƠNG 25 Mameha có thể đã thắng cá với Mẹ, nhưng cô ấy vẫn còn trận cá cược về tương lai của tôi. Cho nên trong suốt mấy năm tiếp theo, cô ấy đã làm cho khuôn mặt của tôi quen thuộc với tất cả các khách hàng ngon lành nhất của cô ấy, và […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 24)

Chapter twenty-four Then Mameha returned to town the following day and learned that Mother had decided to adopt me, she didn’t seem as pleased as I would have expected. She nodded and looked satisfied, to be sure; but she didn’t smile. I asked if things hadn’t turned out exactly as she’d hoped. “Oh, no, the […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 24)

CHƯƠNG 24 Ngày hôm sau khi Mameha về lại thành phố, nghe chuyện Mẹ nhận tôi làm con nuôi, cô ấy không có vẻ vui mừng như tôi mong đợi. Cô ấy gật đầu với vẻ hài lòng, đương nhiên, nhưng không cười. Tôi hỏi công việc như thể không như ý cô ấy mong […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 23)

Chapter twenty-three I won’t say my emotions had settled themselves by the time the train pulled into Kyoto Station early the following morning. After all, when a stone is dropped into a pond, the water continues quivering even after the stone has sunk to the bottom. But when I descended the wooden stairs carrying us […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 23)

CHƯƠNG 23 Vào sáng sớm hôm sau, khi tàu vào ga Kyoto, tinh thần tôi vẫn chưa ổn định. Nói tóm lại, khi ném một viên đá vào hồ, mặt nước vẫn còn dao động một thời gian sau khi viên đá đã chìm xuống nước. Nhưng khi tôi bước xuống những tầng cấp gỗ […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 22)

Chapter twenty-two At this time in my life I didn’t even know where Hakone was- though I soon learned that it was in eastern Japan, quite some distance from Kyoto. But I had a most agreeable feeling of importance the rest of that week, reminding myself that a man as prominent as the Baron had […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 22)

CHƯƠNG 22 Đến lúc ấy tôi chưa biết Hakone nằm ở đâu, nhưng sau đó, tôi tìm hiểu mới biết nó nằm phía Đông nước Nhật, khá xa Kyoto. Tôi cảm thấy mình quan trọng suốt cả tuần ấy, mỗi khi nhớ đến việc một nhân vật danh tiếng như ông Nam tước mời tôi […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 21)

Chapter twenty-one I ate one afternoon a week or so later, Mameha came up to me during a break in rehearsals, very excited about something. It seemed that on the previous day, the Baron had mentioned to her quite casually that he would be giving a party during the coming weekend for a certain kimono […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 21)

CHƯƠNG 211 Khoảng một tuần sau vào buổi xế chiều, trong giờ giải lao của buổi diễn tập, Mameha đến tìm tôi, trông cô ấy nôn nóng muốn nói về chuyện gì đấy. Tôi biết vào ngày hôm trước, ông Nam tước bất thần nó cho cô ấy biết ông muốn tổ chức một buổi […]