Archive | June 30, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 30)

Chapter thirty That very night while the Arashinos slept, I wrote to Mother by the light of the tadon burning under the dye vats in the annex. Whether my letter had the proper effect or whether Mother was already prepared to reopen the okiya, I don’t know; but a week later an old woman’s voice […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 30)

CHƯƠNG 30 Ngay đêm đó, trong khi gia đình Arashino đã đi ngủ, tôi viết thư cho Mẹ dưới ánh lửa than “taidon” nấu thuốc nhuộm ở nhà phụ. Tôi không biết có phải do bức thư của tôi mà Mẹ chuẩn bị mở cửa nhà kỹ nữ lại hay không. Nhưng một tuần sau […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 29)

Chapter twenty-nine You may think that because I was a successful young geisha with a I great many admirers, someone else might have stepped forward to I rescue me even if Nobu hadn’t. But a geisha in need is hardly like a jewel dropped on the street, which anyone might be happy to pick up. […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 29)

CHƯƠNG 29 Chắc anh nghĩ rằng nếu ông Nobu không giúp tôi thì cũng có thể có ai đấy cứu tôi, vì tôi là một geisha thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng nàng geisha khi sa chân thất thế không phải như đồ nữ trang rơi ở ngoài đường khiến cho ai thấy […]