Archive | June 17, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 6)

Chapter six I hatever any of us may have thought about Hatsumomo, she was like an empress in our okiya since she earned the income by which we all lived. And being an empress she would have been very displeased, upon returning late at night, to find her palace dark and all the servants asleep. […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 6)

CHƯƠNG 6 Cho dù chúng tôi có nghĩ thế nào về Hatsumono, cô ta vẫn như bà hoàng trong nhà kỹ nữ, vì cô làm ra tiền cho cả nhà sinh sống. Vì là bà hoàng nên mỗi tối khi cô ta về khuya mà thấy lâu đài của mình tối tăm và gia nhân […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 5)

Chapter five That afternoon Hatsumomo took me to the Gion Registry Office. I was expecting something very grand, but it turned out to be nothing more than several dark tatami rooms on the second floor of the school building, filled with desks and accounting books and smelling terribly of cigarettes. A clerk looked up at […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 5)

CHƯƠNG 5 Chiều hôm ấy Hatsumono dẫn tôi đến Phòng Hộ Tịch ở Gion. Tôi cứ tưởng phòng này lớn lắm, nhưng té ra chỉ gồm mấy phòng âm u trải nệm rơm ở tầng hai của trường học, chật ních bàn ghế và sổ sách kế tóan, mùi thuốc lá hôi hám khắp nơi. […]