Archive | June 28, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 27)

Chapter twenty- seven During the summer of that year, 1939, 1 was so busy with engagements, occasional meetings with the General, dance performances, 1/ and the like, that in the morning when I tried to get up from my futon, I often felt like a bucket filled with nails. Usually by midafter-noon I managed to […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 27)

CHƯƠNG 27 Suốt mùa hè năm ây, năm 1939, tôi quá bận rộn với các hợp đồng, các buổi gặp gỡ bất thường với ông Tướng, các buổi trình diễn múa, và nhiều chuyện khác như thế, đến nỗi buổi sáng khi thức dậy tôi cảm thấy mình như một cái xô đầy đinh. Thường […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 26)

Chapter twenty- six During September of that year, while I was still eighteen years old, General Tottori and I drank sake together in a ceremony at the Ichiriki Teahouse. This was the same ceremony I’d first performed with Mameha when she became my older sister, and later with Dr. Crab just before my mizuage. In […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 26)

CHƯƠNG 26 Vào tháng chín năm ấy, khi tôi còn mười tám tuổi, Tướng Tottori và tôi cùng ngồi uống sakê với nhau trong một buổi lễ tại phòng trà Ichiriki. Buổi lễ này giống như buổi lễ lần đầu tiên tôi với Mameha kết tình chị em, và sau này giữa tôi với bác […]