Archive | June 20, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 11)

Chapter eleven I should explain just what Mameha meant by “older sister,” even though at the time, I hardly knew much about it myself. By the time a girl is finally ready to make her debut as an apprentice, she needs to have established a relationship with a more experienced geisha. Mameha had mentioned Hatsumomo’s […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 11)

CHƯƠNG 11 Tôi cần phải nói rõ cho anh biết cái từ “chị cả” mà Mameha đã nói đến, mặc dù khi ấy chính tôi cũng không hiểu. Khi cô gái nào được phép chuẩn bị tập sự geisha, đều phải thiết lập quan hệ với một geisha dày dặn kinh nghiệm. Mameha có nói […]