Archive | January 14, 2019

Wuthering Heights (Chapter 17)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 17 ‘You shall have tea before you go home,’ he added.  ‘I am by myself.  Hareton is gone with some cattle to the Lees, and Zillah and Joseph are off on a journey of pleasure; and, though I’m used to being alone, I’d rather have some interesting company, if I […]

Đồi Gió Hú (Chương 17)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 17: CATHY TRỞ THÀNH TÙ NHÂN VÀ LÀM LỄ KẾT HÔN Hai người dùng chút trà đã, rồi hẵng về nhà. – Heathcliff nói tiếp trong khi quay trở vào nhà. – Có mình tôi ở nhà thôi. Hareton đi vắng, còn Joseph và Zillah thì tôi đã cho […]