Archive | January 27, 2019

The Prophet (16. Pain)

The Prophet Kahlil Gibran 16. Pain And a woman spoke, saying, Tell us of Pain.And he said:Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding.Even as the stone of the fruit must break, that its heart may stand in the sun, so must you know pain.And could you keep your heart in […]

Nhà Tiên Tri (16. Đau đớn)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 16. Về Đau đớn             Và một người nữ thưa rằng, Hãy nói cho chúng tôi về Đau đớn.             Và ông nói:             Đau đớn là hành động đập vỡ lớp vỏ cứng bọc kín sự hiểu biết của các bạn.             Y hệt hạt của quả phải nứt […]

The Prophet (15. Reason and Passion)

The Prophet Kahlil Gibran 15. Reason and Passion tAnd he priestess spoke again and said: Speak to us of Reason and Passion.And he answered, saying:Your soul is oftentimes a battlefield, upon which your reason and your judgment wage war against your passion and your appetite.Would that I could be the peacemaker in your soul, that […]

Nhà Tiên Tri (15. Lý trí và Đam mê)

Nhà Tiên Tri Kahlil Gibran 15. Về Lý trí và Đam mê             Và Nữ tư tế ấy lại cất tiếng thưa: Hãy nói với chúng tôi về Lý trí và Đam mê.             Và ông trả lời rằng:             Linh hồn các bạn rất thường là bãi chiến trường trên đó lý trí và […]