Archive | January 6, 2019

Wuthering Heights (Chapter 11)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 11 Yesterday, you know, Mr. Earnshaw should have been at the funeral.  He kept himself sober for the purpose—tolerably sober: not going to bed mad at six o’clock and getting up drunk at twelve.  Consequently, he rose, in suicidal low spirits, as fit for the church as for a dance; […]

Đồi Gió Hú (Chương 11)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 11: ISABELLA TRỐN THOÁT – CÁI CHẾT CỦA HINDLEY Isabella kể lại cho tôi nghe những sự kiện đã xảy ra đêm hôm trước ở Đồi Gió Hú. ông Hindley và cô ngồi bên lò sưởi trong chính sảnh cho đến gần nửa đêm.- Tôi đang đọc mấy quyển […]

Wuthering Heights (Chapter 10)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 10 About twelve o’clock that night was born the Catherine you saw at Wuthering Heights: a puny, seven-months’ child; and two hours after the mother died, having never recovered sufficient consciousness to miss Heathcliff, or know Edgar.  The latter’s distraction at his bereavement is a subject too painful to be […]

Đồi Gió Hú (Chương 10)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 10: CÁI CHẾT CỦA CATHERINE Khỏang mười giờ đêm hôm đó, bé Cathy chào đời. Hai giờ sau thì người mẹ qua đời, chưa hề hồi tỉnh lại lần nào để nhớ đến Heathcliff hay nhận ra Edgar. Nỗi sầu thảm của cậu Edgar trước cái chết của cô […]

Wuthering Heights (Chapter 9)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 9 Another week over—and I am so many days nearer health, and spring!  I have now heard all my neighbour’s history, at different sittings, as the housekeeper could spare time from more important occupations.  I’ll continue it in her own words, only a little condensed.  She is, on the whole, […]

Đồi Gió Hú (Chương 9)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 9: HEATHCLIFF ĐẾN THĂM CATHERINE Bá ngày liền, tôi cứ mang bức thư đó trong túi, đợi dịp để đưa cho Catherine, tôi đã quyết định không trao nó khi có mặt cậu Edgar, vì tôi không biết nó sẽ tác động đến cô ra sao. Tôi biết Heathcliff […]