Archive | January 21, 2019

The Prophet (8. Joy and Sorrow)

The Prophet Kahlil Gibran 8. Joy and Sorrow Then a woman said, Speak to us of Joy and Sorrow.And he answered:Your joy is your sorrow unmasked.And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears.And how else can it be?The deeper that sorrow carves into your being, the more joy […]

Nhà Tiên Tri (8. Vui và Buồn)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 8. Về Vui và Buồn Thế rồi một người đàn bà nói, “Xin ngài hãy nói cùng chúng tôi về Vui và Buồn.” Và người đáp: Niềm vui của bạn là nỗi buồn không che đậy. Cùng một cái giếng, nơi. cất lèn tiếng cười, lại lắm khi đầy nước […]

The Prophet (7.Work)

The Prophet Kahlil Gibran 7. Work Then a ploughman said, Speak to us of Work.And he answered, saying:You work that you may keep pace with the earth and the soul of the earth.For to be idle is to become a stranger unto the seasons, and to step out of life’s procession that marches in majesty […]

Nhà Tiên Tri (7. Làm lụng)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 7. Về Làm lụng Thế rồi một bác thợ xây nói, “Xin ngài nói với chúng tôi về Làm lụng.” Và người đáp: Bạn làm lụng để nhịp bước cùng trái đất và linh hồn của trái đất. Bởi nhác lười là xa lạ với các mùa, là bước ra […]

The Prophet (6. Eating and Drinking)

The Prophet Kahlil Gibran 6. Eating and Drinking  Then an old man, a keeper of an inn, said, Speak to us of Eating and Drinking.And he said:Would that you could live on the fragrance of the earth, and like an air plant be sustained by the light.But since you must kill to eat, and rob […]

Nhà Tiên Tri (6. Về sự Ăn và sự Uống)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 6. Về sự Ăn và sự Uống Tiếp đó một ông già, một người chủ quán, hỏi người về sự Ăn và sự Uống. Và người đáp: Mong cho các bạn có thể sống nhờ hương của đất như cái cây trong không trung sống nhờ ánh sáng. Nhưng một […]