Archive | January 25, 2019

The Prophet (14. Freedom)

The Prophet Kahlil Gibran 14. Freedom And an orator said, Speak to us of Freedom.And he answered:At the city gate and by your fireside I have seen you prostrate yourself and worship your own freedom,Even as slaves humble themselves before a tyrant and praise him though he slays them.Aye, in the grove of the temple […]

Nhà Tiên Tri (14. Tự do)

Nhà Tiên Tri  Kahlil Gibran 14. Tự do Thế rồi một nhà hùng biện nói, “Xin hãy nói với chúng tôi về Tự do.” Và người đáp: Ở cổng thành và bên lò sưởi trong nhà, ta đã thấy các bạn phủ phục xuống và tôn thờ tự do của bản thân. Như những người […]