Archive | January 31, 2019

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 6)

THE TRUE STORY OF AH Q Kahlil Gibran Chapter 6 FROM RESTORATION TO DECLINE Weichuang did not see Ah Q again till just after the Moon Festival that year. Everybody was surprised to hear of his return, and this made them think back and wonder where he had been all that time. The few previous […]

AQ Chính truyện (Chương 6)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 6 Mãi đến trung thu năm ấy, làng Mùi mới lại thấy bóng AQ… Cả làng ngạc nhiên bảo nhau: AQ đã về! Bấy giờ người ta mới có kẻ tự hỏi: Lâu nay nó đi đâu nhỉ? Xưa kia, mỗi lần lên huyện về, AQ vẫn hớn hở […]

THE TRUE STORY OF AH Q (Chapter 5)

THE TRUE STORY OF AH Q CHAPTER 5 THE PROBLEM OF LIVELIHOOD After Ah Q had kowtowed and complied with the Chao family’s terms, he went back as usual to the Tutelary God’s Temple. The sun had gone down, and he began to feel that something was wrong. Careful thought led him to the conclusion […]

AQ Chính truyện (Chương 5)

AQ Chính truyện Lỗ Tấn CHƯƠNG 5 Lễ bái từ tạ ở nhà họ Triệu xong xuôi, AQ về đến đền Thổ Cốc thì mặt trời đã lặn. Y dần dần cảm thấy hình như trên đời có cái gì là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, y nhận ra rằng: nguyên nhân chỉ vì y […]