Archive | October 23, 2018

Dracula (Chapter 2)

Dracula Bram Stoker Chapter 2 JONATHAN HARKER’S JOURNAL—continued 5 May.—I must have been asleep, for certainly if I had been fully awake I must have noticed the approach of such a remarkable place. In the gloom the courtyard looked of considerable size, and as several dark ways led from it under great round arches, it […]

Bá Tước Dracula (Chương 2)

Bá Tước Dracula Gram Stoker CHƯƠNG 2 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER – TIẾP THEO Ngày 5 tháng 5: Buộc lòng tôi phải đi ngủ, bởi vì nếu cứ thao thức thì tôi sẽ không thể kìm lại được sự thôi thúc phải ghi chép về cái nơi kỳ lạ này. Một phần lớn ở […]

Dracula (Chapter 1)

Dracula Bram  Stoker Chapter 1 JONATHAN HARKER’S JOURNAL (Kept in shorthand.) 3 May. Bistritz.—Left Munich at 8:35 P. M., on 1st May, arriving at Vienna early next morning; should have arrived at 6:46, but train was an hour late. Buda-Pesth seems a wonderful place, from the glimpse which I got of it from the train […]

Bá Tước Dracula (Chương 1)

Bá Tước Dracula Bran Stoker CHƯƠNG 1 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER Bistriz, ngày 3 tháng 5: Tôi rời Munich vào ngày lúc 8:35 ngày 1 tháng 5, và đến Vienna vào một buổi sáng sớm. Đáng lẽ tôi đã đến nơi vào lúc 6:46, nhưng xe lửa đã đến trễ một giờ. Với tất […]